VỊ TRÍ CỦA CÁC TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

Từ một số loại Tiếng Anh gồm 5 loại chính là: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, trường đoản cú hạn định.

Bạn đang xem: Vị trí của các từ loại trong tiếng anh

Tiếng Anh cũng giống như các thiết bị tiếng khác, nó có nhiều từ ngữ khác nhau. Cho nên vì thế người ta buộc phải bỏ đều từ này vào trong các loại từ khác nhau.

Mỗi từ một số loại Tiếng Anh này đóng góp một vai trò và chức năng đơn lẻ trong câu. Nếu như muốn sử dụng giờ đồng hồ Anh xuất sắc hơn, chúng ta cần biết các từ ngữ thuộc mọi từ loại nào cùng có tính năng gì.

Việc khẳng định từ các loại Tiếng Anh thường gây “bối rối” cho tương đối nhiều bạn. Bởi vì vậy lúc này fasettoblog.com English Center để giúp các bạn “Thông” não kỹ năng về từ loại Tiếng Anh qua bài bác tổng hòa hợp sau đây.

Let’s check it out!!!

*
Từ loại trong tiếng Anh – fasettoblog.com English Center

1. Danh từ giờ đồng hồ Anh

Định nghĩa

Danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là loại từ mà chỉ ra dòng “danh”. Danh là “tên”, giống hệt như “biệt danh” tốt “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tại tượng,..

Vị trí của danh từ trong câu

Danh từ làm chủ ngữ vào câu

Thường đứng sinh hoạt đầu câu cùng sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về công ty lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ thương hiệu riêng, cầm đầu câu cùng sau danh tự chỉ thời hạn là Yesterday, đóng vai trò thống trị ngữ.

Danh từ thua cuộc tính từ

Danh tự đi sau những tính từ mua như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc các tính từ khác ví như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học viên của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ download my (của tôi) là danh tự student (học sinh).

Danh từ có tác dụng tân ngữ, lép vế động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ Anh)

Sau hễ từ Love là danh tự English

Danh từ lép vế “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money khổng lồ buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để mua chiếc máy vi tính kia)

Danh tự đứng au các mạo từ

Các mạo từ bỏ như: a, an, the

Hoặc những từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ lép vế giới từ

Các giới trường đoản cú như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất tốt về khiêu vũ nhót)

Dấu hiệu nhận biết 

Danh từ giờ đồng hồ Anh thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính từ bỏ trong tiếng Anh

Tính từ trong giờ Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ là từ cơ mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ thường đứng ở những vị trí sau

Tính trường đoản cú đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ che khuất động từ liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ đứng sau “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short lớn play basketball.

Tính từ đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough khổng lồ play volleyball.

Trong kết cấu so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to lớn stay at home

Tính từ bỏ còn được sử dụng dưới các dạng so sánh
 (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Ví dụ: Meat is more expensive than fish.

Xem thêm:

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ vào câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận ra tính từ


al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính tự : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Động từ giờ đồng hồ Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động tự chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ tâm lý của chủ ngữ (seem, feel,…).

Trọng một hoàn toàn có thể không tất cả chủ ngữ, tân ngữ cơ mà nhất thiết phải có động từ

Vị trí của đụng từ

Động từ thường đứng sau Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ che khuất trạng từ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng tự chỉ gia tốc thường gặp:

Always: luôn luôn luônUsually: thường xuyên thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: thi thoảng khiNever: không bao giờ

Cách nhận thấy động từ

Động trường đoản cú thường xong xuôi bởi những đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc chuyển đổi từ loại

Động trường đoản cú đuôi –ate danh từ thường là –ation: Compensate -> CompensationĐộng từ bỏ đuôi –ceive danh tự là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng tự đuôi –scribe danh từ là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng tự đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng tự đuôi –ise/-ize danh trường đoản cú là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính tự đuôi –ant/-ent danh tự là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính tự đuôi –able/-ible danh trường đoản cú là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng trường đoản cú trong tiếng Anh

Trạng từ giờ Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng từ là từ bỏ nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng từ bỏ đứng trước rượu cồn từ thường

(nhất là các trạng tự chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng trường đoản cú đứng giữa trợ cồn từ và đụng từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ lép vế động từ tobe/seem/look… và trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ thua cuộc “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng từ đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me lớn understand.

Trạng trường đoản cú trong cấu tạo so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: nam giới drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ hay đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to lớn eat slowly.

Trạng tự cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc thân câu cùng cách những thành phần không giống của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận biết trạng từ

Trạng từ hay được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một số trạng từ quan trọng không tuân theo quy tắc trên, yêu cầu ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới từ trong giờ đồng hồ ANh

Giới tự trong giờ Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Các giới từ rất gần gũi như là: inonatwithfor… Giới trường đoản cú chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, vào câu. Hầu hết từ thường đi sau giới tự là tân ngữ (Object), Verb + ing, nhiều danh trường đoản cú ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh

Tính từ lép vế TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My laptop is on the table. 

Giới từ che khuất động từ: hoàn toàn có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ không giống chen giữa hễ từ với giới từ.

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ đứng sau tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các loại giới trường đoản cú thường gặp gỡ trong tiếng Anh

1) Giời tự chỉ thời gian:-At : vào mức ( thường xuyên đi với giờ đồng hồ )-On : vào ( thường xuyên đi với ngày )-In : vào ( thường xuyên đi với tháng, năm, mùa, nuốm kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( vào khoảng) ( đi cùng với danh tự chỉ thời hạn )
2) Giời từ bỏ chỉ chỗ chốn:-At : tại ( dùng cho vị trí chốn nhỏ như ngôi trường học, sân bay…)

-In : vào (chỉ ở phía bên trong ) , ở (nơi chốn béo thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

_On : ở trên nhưng lại chỉ xúc tiếp bề mặt.

3) Giời trường đoản cú chỉ sự chuyển dịch:-To, into, onto : dến+to: chỉ phía tiếp cận cho tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận với vào bên trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận với tiếp xúc bề mặt,ở phía không tính cùng của vật,địa điểm-From: chỉ xuất phát xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới từ chỉ thể cách:-With : với -Without : không, không có-According to: theo-In spite of : khoác dù-Instead of : vắt vì
5) Giới từ chỉ mục đích:-To : để-In order to lớn : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me vày it for you : để tôi có tác dụng nó dùm cho bạn. -So as to: để
5) Giới từ bỏ chỉ nguyên do:-Thanks to : nhờ vào ở-Ex: Thanks to your help, I passed the exam ( nhờ việc giúp đở của người tiêu dùng mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng tử vong vì thiếu hiểu biết).-Because of : do vì -Owing khổng lồ : dựa vào ở, bởi vì ở-Ex: Owing lớn the drought,crops are short ( bởi hạn hán nên mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bởi phương tiện

6. Trường đoản cú hạn định trong giờ đồng hồ Anh

Từ hạn định giờ Anh là Determiner, viết tắt là chữ Det. Hạn định tự là từ sử dụng để giới hạn hay xác định.

Các tự hạn định rất không còn xa lạ là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp tiếng Anh MIỄN PHÍ đang mong chờ những bạn học viên cuối cùng. Nhanh tay đăng kí để trở thành 1 thành viên của lớp nào!