Từ Điển Anh Anh Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển thể hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : trang bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu ko kể
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển máy
main dictionary : từ điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm:

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish