BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn là 1 phần thường xuyên xuất hiện nhiều trong những bài thi. Để khiến cho bạn nắm chắc phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native nhờ cất hộ đến bạn Trọn bộ bài xích tập thì thừa khứ tiếp nối từ cơ bản đến nâng cấp (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt định hướng thì thừa khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

1.1. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi sẽ xem TV vào tầm 8 giờ tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra mặt khác trong quá khứ.

VD: John was listening to music while his mother was cooking in the kitchen. (John vẫn nghe nhạc khi bà mẹ anh ấy nấu ăn uống trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang hóng xe buýt khi tai nạn xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến fan khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các chúng ta của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về vk của họ.)

1.2. Lốt hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu ngơi nghỉ thì vượt khứ tiếp nối có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời gian cụ thể:

At + tiếng + thời hạn trong vượt khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời hạn trong vượt khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì vượt khứ tiếp diễn


*

Làm bài bác tập thì quá khứ tiếp diễn và thử nghiệm ngữ pháp không lấy phí tại TOPICA Native


2. Bài tập thì quá khứ tiếp tục cơ bản

Dưới đây là những bài bác tập thì vượt khứ tiếp diễn chọn thanh lọc bao quát vừa đủ cách sử dụng thường gặp và phổ biến nhất. Hãy làm nhiều bài tập thừa khứ tiếp diễn để đạt điểm trên cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Phân chia động từ ở trong ngoặc sinh sống thì vượt khứ tiếp tục để xong câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.  My friends ________ (drive) to lớn work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road.  We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining và the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began to rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a buổi tiệc ngọt in the other room. Mary và I _________ (dance) the house when the telephone rang.Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì thừa khứ tiếp diễn có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp tục dựa bên trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

2. Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn nâng cao

Bài tập thì quá khứ đơn và thừa khứ tiếp diễn phối hợp là dạng bài xích tập liên tiếp xuất hiện. Cần để chúng ta thành thành thục dạng bài xích tập thì thừa khứ solo và quá khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng hợp nhiều thắc mắc để các bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ trong ngoặc sống thì quá khứ 1-1 hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone hotline my name. I ______________ around & ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm và I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband và I _____________ to lớn have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài xích tập thì thừa khứ tiếp nối để thuần thục


Bài 2. Chấm dứt đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền vào nơi trống dạng đúng của cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to do it. Và all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up to the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning & making faces at me.Sue: At you? Vow! & what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.

Xem thêm:

Đáp ánWhat were Tim and Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Phân chia động từ trong ngoặc ngơi nghỉ dạng tương thích (quá khứ đối chọi hoặc vượt khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath & ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass & ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Bài 4. đổi khác các câu sau sang lấp định, câu hỏi và vấn đáp các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his boss khủng went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his quái dị went into the room.He wasn’t typing a letter when his quái dị went into the room.Was he typing a letter when his boss khủng went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của những câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you vì chưng when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc ngọt last night?They were watching/ watched football on TV all day.Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm những lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vì chưng while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned